แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร
877.2 KB
131 Downloads
Details...
ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
35.3 KB
107 Downloads
Details...
ฝช -1  แบบเสนอโครงการ
84.5 KB
107 Downloads
Details...
ฝช -2  ตารางแผนการศึกษา ฝึกอยรมฯ
37.9 KB
98 Downloads
Details...
ฝช -3  แผนการพัฒนาฯ (ในเขต)
41.5 KB
92 Downloads
Details...
ฝช -4  แผนการพัฒนาฯ (นอกเขต)
42.0 KB
95 Downloads
Details...
ฝช -5  แบบยืนยันการตอบรับ
41.0 KB
102 Downloads
Details...
ฝช.6  ใบลงเวลา
73.2 KB
95 Downloads
Details...
ฝช.7  แบบรายงานงความก้าวหน้า
33.3 KB
100 Downloads
Details...
ฝช.8 รายงานฉบับสมบูรณ์
117.2 KB
122 Downloads
Details...
ฝช.9  รูปแบบตัวอย่างของบทความ
56.8 KB
99 Downloads
Details...
ฝช -11 หนังสือส่งตัวกลับ
30.7 KB
112 Downloads
Details...
ฝช -12 แบบรายงานผลการศึกษา
56.3 KB
103 Downloads
Details...