ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร
877.2 KB
145 Downloads
Details...
ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
35.3 KB
123 Downloads
Details...
ฝช -1  แบบเสนอโครงการ
84.5 KB
123 Downloads
Details...
ฝช -2  ตารางแผนการศึกษา ฝึกอยรมฯ
37.9 KB
111 Downloads
Details...
ฝช -3  แผนการพัฒนาฯ (ในเขต)
41.5 KB
107 Downloads
Details...
ฝช -4  แผนการพัฒนาฯ (นอกเขต)
42.0 KB
106 Downloads
Details...
ฝช -5  แบบยืนยันการตอบรับ
41.0 KB
109 Downloads
Details...
ฝช.6  ใบลงเวลา
73.2 KB
104 Downloads
Details...
ฝช.7  แบบรายงานงความก้าวหน้า
33.3 KB
107 Downloads
Details...
ฝช.8 รายงานฉบับสมบูรณ์
117.2 KB
131 Downloads
Details...
ฝช.9  รูปแบบตัวอย่างของบทความ
56.8 KB
109 Downloads
Details...
ฝช -11 หนังสือส่งตัวกลับ
30.7 KB
123 Downloads
Details...
ฝช -12 แบบรายงานผลการศึกษา
56.3 KB
112 Downloads
Details...