แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร
877.2 KB
106 Downloads
Details...
ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
35.3 KB
95 Downloads
Details...
ฝช -1  แบบเสนอโครงการ
84.5 KB
94 Downloads
Details...
ฝช -2  ตารางแผนการศึกษา ฝึกอยรมฯ
37.9 KB
82 Downloads
Details...
ฝช -3  แผนการพัฒนาฯ (ในเขต)
41.5 KB
82 Downloads
Details...
ฝช -4  แผนการพัฒนาฯ (นอกเขต)
42.0 KB
80 Downloads
Details...
ฝช -5  แบบยืนยันการตอบรับ
41.0 KB
87 Downloads
Details...
ฝช.6  ใบลงเวลา
73.2 KB
84 Downloads
Details...
ฝช.7  แบบรายงานงความก้าวหน้า
33.3 KB
86 Downloads
Details...
ฝช.8 รายงานฉบับสมบูรณ์
117.2 KB
94 Downloads
Details...
ฝช.9  รูปแบบตัวอย่างของบทความ
56.8 KB
86 Downloads
Details...
ฝช -11 หนังสือส่งตัวกลับ
30.7 KB
93 Downloads
Details...
ฝช -12 แบบรายงานผลการศึกษา
56.3 KB
86 Downloads
Details...