ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร
877.2 KB
159 Downloads
Details...
ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
35.3 KB
134 Downloads
Details...
ฝช -1  แบบเสนอโครงการ
84.5 KB
131 Downloads
Details...
ฝช -2  ตารางแผนการศึกษา ฝึกอยรมฯ
37.9 KB
119 Downloads
Details...
ฝช -3  แผนการพัฒนาฯ (ในเขต)
41.5 KB
116 Downloads
Details...
ฝช -4  แผนการพัฒนาฯ (นอกเขต)
42.0 KB
114 Downloads
Details...
ฝช -5  แบบยืนยันการตอบรับ
41.0 KB
117 Downloads
Details...
ฝช.6  ใบลงเวลา
73.2 KB
113 Downloads
Details...
ฝช.7  แบบรายงานงความก้าวหน้า
33.3 KB
114 Downloads
Details...
ฝช.8 รายงานฉบับสมบูรณ์
117.2 KB
137 Downloads
Details...
ฝช.9  รูปแบบตัวอย่างของบทความ
56.8 KB
116 Downloads
Details...
ฝช -11 หนังสือส่งตัวกลับ
30.7 KB
134 Downloads
Details...
ฝช -12 แบบรายงานผลการศึกษา
56.3 KB
119 Downloads
Details...