ข้อมูลงานวิจัย

Flow Chart คณะทำงานด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2560

แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

Flow chart คณะทำงานด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Share

View page »

กราฟแสดงจำนวนผลงานทางวิชาการ

กราฟแสดงจำนวนผลงานทางวิชาการ ปี 2556 – 2561  &nbs …

View page »

กราฟแสดงผลงานวิจัยต่อจำนวนนักวิจัย

กราฟแสดงผลงานวิจัยต่อจำนวนนักวิจัย ปี 2559 – 2561 …

View page »

กราฟแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัย

กราฟแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัย ปี2558 – 2561 Share

View page »

ขั้นตอนการดำเนินการและภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน

ขั้นตอนการดำเนินการและภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุ …

View page »

สถานะการเบิกจ่ายงานวิจัย

สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด Share

View page »

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ด …

View page »

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

Download แบบฟอร์มต่างๆ แบบเสนอโครงการวิจัย (Research pr …

View page »

แบบฟอร์มโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน จากแหล่งทุนต่างๆ

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  งบประมาณรายจ่าย …

View page »

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานปี 2561 ดาวน์โหลด Share

View page »