ขั้นตอนการดำเนินการและภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย เอกสารที่ต้องยื่น

1.1 โครงการวิจัย  (ตัวโครงการพร้อมลายเซ็น)

1.2  แบบ วจ.1    (จำนวน 2 ฉบับ)

– งบบุคลากร

–  ค่าตอบแทนนักวิจัย (ต้องระบุจำนวนเงิน 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)

–  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (ต้องระบุวุฒิ, อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 1.25 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

ในหน่วยงาน)

1.3 สัญญารับทุนอุดหนุน (จำนวน 2 ฉบับ)

1.4 แผนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเขียน

– ให้เขียนเป็นงวดตามแบบ วจ.1

– แบ่งงวดเงิน 3 งวด  (70%, 20%, 10%)

1.5 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.6 แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่ 1                (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ)

2. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 1 พร้อมขอใช้เงินงวดที่ 2  เอกสารที่ต้องยื่น

2.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดที่  1                  (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

2.2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                 (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)

2.3  แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่  2                  (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

3. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่  2  พร้อมขอใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

3.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดที่  2                    (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

3.2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                   (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)

3.3  แบบขออนุมัติใช้เงินงวดที่ ก่อนสุดท้าย  (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

4. ชี้แจงการใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย พร้อมขอใช้เงินงวดสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

4.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดก่อนสุดท้าย      (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

4.2  รายงานฉบับสมบูรณ์  เล่มเต็ม 3  เล่ม  พร้อม CD จำนวน 3 แผ่น  (ส่ง สวพ. CD 2 แผ่น /คณะ 3 เล่ม  CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ)

4.3  แบบขออนุมัติใช้เงินงวดสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

5. ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

5.1 ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย  (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประชาชน

5.2 สรุปผลการดำเนินการ

5.3 ส่งแบบ วจ.2

5.4  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ  (แบบ ป.1)

5.5 ผลงานในรูปแบบเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย เนื้อหาประมาณ 10 หน้ากระดาษ

5.6 CD ข้อมูล  ผลงานเล่มสมบูรณ์ และผลงานสำหรับนำเสนอ (10 หน้า)