เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ดาวน์โหลด

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัย ปี 2553-2556 ดาวน์โหลด

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัย ปี 2557-2559 ดาวน์โหลด