ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์

 แจ้งกำหนดการรับโล่ พร้อมเกียรติบัตร

ชื่อผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัล 

  1.  เรื่อง pome Tea Powder with Enriched Flavor ดาวน์โหลด
  2.  เรื่อง Alive Synbiotic for Pickled Culture ดาวน์โหลด
  3.  เรื่อง Nim O : New Formulated Pellet From Thai Neem Oil Against Rice Weevil ดาวน์โหลด
  4. เรื่อง การพัฒนาเครื่องปอกสัปปะรด ดาวน์โหลด
  5. เรื่อง The Role of Stingless Bee and European Honey in Pollnation of Confectionery Sunflower ดาวน์โหลด
  6.  เรื่อง ประกวดพันธุ์พืชบัวสวยงาม (การแข่งขันประกวดบัว ประเภทบัวผัน) ดาวน์โหลด

รูปภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย/การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

ผลิตภัณฑ์ผลงานการวิจัยของคณะฯ

ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่


1. พิษเฉียบพลันของสารสกัดสะเดาต่อปลาตะเพียนขาว ดาวน์โหลด
2. “อิทธิพลของการปลูกพืชร่วมระหว่างข้าวโพดหวานลูกผสมและถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ต่อผลผลิตและค่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิน ” ดาวน์โหลด
3. การทดสอบความงอกของเมล็ดบัวยักษ์ลูกผสมเอทรานส์ ดาวน์โหลด
4. ผลของสาร Kojic acid ต่อการเกิดสีนํ้าตาลของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว Effect of Kojic Acid on Browning of Longkong after Harvest ดาวน์โหลด
5. ผลของผงเปลือกมะม่วงต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมีและประสาทสัมผัสของเค้ก ดาวน์โหลด
6. สถานการณ์คุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง: กรณีศึกษา คลองรังสิตประยูรศักดิ์คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลด
7. ASSESSMENT OF NUTRIENT LOADS AND SELF-REMEDIATION: A CASE STUDY OF THE SOUTH RANGSIT CANAL IN THAILAND’S PATHUM THANI PROVINCE ดาวน์โหลด
8.SPECIES AND CHARACTERIZATION OF THE PARASITES IN THE THREE SPOT GOURAMI (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS) ดาวน์โหลด
9.”SCREENING TECHNIQUES FOR DOWNY MILDEW RESISTANCE IN GHERKIN CUCUMBERS” ดาวน์โหลด
10.EFFECT OF BIO-EXTRACTS ON GROWTH AND QUALITY OF LETTUCES  ดาวน์โหลด
11.THE EFFECTS OF WATERING FREQUENCIES AND SLOW-RELEASED-FERTILIZER LEVELS ON THE GROWTH OF PLATYCERIUM CORONARIUM IN YOUNG SPOROPHYTE PHASE  ดาวน์โหลด
12. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เซลล์ไตหนูแฮมสเตอร์และเซลล์ปฐมภูมิจากตัวอ่อนของไก่ไข่ฟักเปรียบเทียบกับไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อสำหรับการหาปริมาณไวรัสโรคนิวคาสเซิลสเตรนต่างๆ ดาวน์โหลด
13.คุณภาพทางกายภาพ-เคมีของใบบัวหลวงที่เคลือบผิวด้วยไคโตซานและกรดอะซิตริก THE PHYSICAL-CHEMICAL QUALITIES OF LOTUS LEAF BY CHITOSAN COATING AND ACETIC ACID ดาวน์โหลด
14.Evaluation of the Constituents of Vetiver Oil Against Anopheles minimus (Diptera : Culicidae), a malaria Vector in Thailand ดาวน์โหลด
15.ประสิทธิภาพของสมุนไพร 4 ชนิดต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ดาวน์โหลด
16. การขยายพันธุ์กล้วยน ้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในสภาพปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด