1) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “น้ำมันสะเดาอัดเม็ดปรุงแต่งเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ และกรรมวิธีการผลิต” ดาวน์โหลด

2) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรหมึกพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติที่ให้สีและสารให้กลิ่นจากธรรมชาติ และสารสังเคราะห์”  ดาวน์โหลด