แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 2563 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

1. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน ดาวน์โหลด

2. หัวข้อร่าง TOR ดาวน์โหลด 

3. แบบฟอร์ม ง.4  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์ม ง.5  ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์ม TOR ดาวน์โหลด