แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

– แบบ ง 7_1 บริการวิชาการ  ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_2 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_3 ทั่วไป ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_64 ดาวน์โหลด

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

– แบบ ง 7_1 บริการวิชาการ  ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_2 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_3 ทั่วไป ดาวน์โหลด

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา  ดาวน์โหลด

10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12  ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)  ดาวน์โหลด

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด