สำนักงานคณบดี

นางสาวพรรณปพร โภคัง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวผกามาศ สนธิวา

เจ้าหน้าที่ประจำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นางสาวกัลยา บ้านยาง

เจ้าหน้าที่ประจำงานสารบรรณ

นางเพียงพิจณ์ มารยาตร์

เจ้าหน้าที่ประจำงานสารบรรณ

นางสุธาทิพย์ เพ็ญโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานเอกสารงานพิมพ์

นางสุธาทิพย์ เพ็ญโพธิ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์วรรณ จุมจันทร์

เจ้าหน้าที่ประจำงานห้องสมุด

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานบุคลากร