สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช​

น.ส.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาการผลิตพืชและภูมิทัศน์

นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ

หัวหน้าสาขา

ผศ.วิทยา ทวีนุช
ผศ.อรุณชัย แก้วศรีนาม
ผศ.ดร.รัชดา ทนวิทูวัตร
ผศ.ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
ผศ.ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
รส.ดร.ดนัย วรรณวนิช
รส.ดร.ดนัย วรรณวนิช
ผศ.นลินรัตน์ แก้วศรีงาม
ผศ.นลินรัตน์ แก้วศรีงาม
ผศ.อังคณา ธนกัญญา
ผศ.อังคณา ธนกัญญา
ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง
ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง
ว่าที่ ร.ต.ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
ว่าที่ ร.ต.ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
ผศ.รัตนา ไก่ฟ้า
ผศ.รัตนา ไก่ฟ้า
ผศ.นิยม บัวบาน
ผศ.นิยม บัวบาน
น.ส.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
น.ส.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
น.ส.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
น.ส.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
น.ส.ปรีาณัฐ หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ