สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

น.ส.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์

ประธานหลักสูตร

นายพิศาล ตันสิน
นายพิศาล ตันสิน
ผศ.นที ภู่รอด
ผศ.นที ภู่รอด
ผศ.อรัณณา ภู่รอด
ผศ.อรัญญา ภู่รอด
ผศ.วีรยุทธ์ นาคทิพย์
ผศ.วีรยุทธ์ นาคทิพย์
นายไตรภพ บุญธรรม
นายไตรภพ บุญธรรม
นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์
นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์
น.ส.บุญญาพร บุญศรี
น.ส.บุญญาพร บุญศรี
นายพงศกร สุขแสงแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ