กลุุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

งานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

นางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค

เจ้าหน้าที่ประจำงานบริหารความเสี่ยง

งานกิจการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

นางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค

เจ้าหน้าที่ประจำงานกิจการพิเศษ

งานงบประมาณและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานและความเสี่ยง

นางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค

เจ้าหน้าที่ประจำงานงบประมาณและแผนที่