ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร

ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและความเสี่ยง