สาขาประมง

นางสุวดี อิสรายุวพร
นางสุวดี อิสรายุวพร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล

ประธานหลักสูตร

ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์
ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์
ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
นายสงบ ศรีเมือง
นายสงบ ศรีเมือง
น.ส.จิราพร กุลคำ
น.ส.จิราพร กุลคำ
ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
นายสมิง จำปาศรี
นายสมิง จำปาศรี
น.ส.กัณฐิกา อ่วมพันธ์
น.ส.กัณฐิกา อ่วมพันธ์

ธุรการ