สาขาสัตวศาสตร์

นางสุวดี อิสรายุวพร
นางสุวดี อิสรายุวพร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ว่าที่-รท.ดร.เสถียร-โปกุล
ว่าที่ รท.ดร.เสถียร โปกุล

หัวหน้าสาขา

ดร.พัฒนพงษ์-ทัดทา
ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา
นายชาติชาย-โยเหลา
นายชาติชาย โยเหลา
นายธีรศักดิ์-ยี่ภูศรี
นายธีรศักดิ์ ยี่ภูศรี
ผศ.ดร.สมจิตร-ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผศ.ศศินิษฐา-ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผศ.วารินทร์-คอเหลี่ยม
ผศ.วารินทร์ คอเหลี่ยม
นายกู้เกียรติ อัตตะวิริยะสุข
นายกู้เกียรติ อัตตะวิริยะสุข

ธุรการ