สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.อัญชลินทร์-สิงห์คำ

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย

ประธานหลุกสูตร ป.โท

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา
ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
น.ส.สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
ดร.นวพร ลาภส่งผล
น.ส.สุภาพร-ร่มโพธิ์ไทร

น.ส.สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร

ธุรการ