สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

ผศ.อัญชลินทร์-สิงห์คำ

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร

ประธานหลักสูตร

ดร.ศศธร ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร
ผศ.อรุณชัย แก้วศรีงาม
น.ส.อารี-สะเล็ม

น.ส.อารี สะเล็ม

ธุรการ