การบริหารงาน

1.โครงสร้างของคณะ
2.โครงสร้างการบริหาร
3.คณะกรรมการประจำคณะฯ
4.คณะกรรมการบริหารคณะฯ
5.รายงานการประชุมบุคลากร
6.รายงานประจำปี
7.การประกันคุณภาพการศึกษา
8.ทิศทางการดำเนินงาน
9.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579
10.Master Plan คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11.แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประเทศไทย