การบริหารงาน

1.โครงสร้างของคณะ

2.โครงสร้างการบริหาร

3.คณะกรรมการประจำคณะฯ

4.คณะกรรมการบริหารคณะฯ

5.รายงานการประชุมบุคลากร

6.รายงานประจำปี

7.การประกันคุณภาพการศึกษา

8.ทิศทางการดำเนินงาน

9.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัย 20 ปี

10.Master Plan คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11.แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

12.เอกสารกองคลัง

13.จำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ