MIS

1.ฐานข้อมูลงานวิจัย

2.ข้อมูลบริการทางวิชาการ

3.ข้อมูลตลาดแรงงาน

4.ข้อมูลสหกิจศึกษา

5.ข้อมูลนักศึกษา

6.ข้อมูลติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

7.ข้อมูลหลักสูตร

8.ข้อมูลอาคารและสถานที่

9.ข้อมูลบุคลากร

10.ข้อมูลการเงิน