เอกสารดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ  ดา …

View page »

เอกสารทางการเงิน

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเบิก …

View page »

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ปี 2562 เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ …

View page »

เอกสารแบบเบิกค่าสอน

เอกสาร   ตัวอย่างแบบเบิกค่าสอน เอกสาร  แบบเบิกค่าสอน &n …

View page »

แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

Share

View page »

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 2563 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

1. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน ดาวน์โหลด 2. หัวข้อร่าง T …

View page »

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 …

View page »

แบบฟอร์มสอนชดเชย

Share

View page »

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักศึกษา   แบบขอผ่อนผันพ …

View page »

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 – แบบ ง …

View page »

ใส่ความเห็น