เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารแบบเบิกค่าสอน
2.แบบฟอร์มสอนชดเชย

3.เอกสารทางการเงิน

4.เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
5.แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร
6.การจัดการความรู้ (KM)
7.แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
8.แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
9.แบบฟอร์มเสนอโครงการ
10.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
11.คู่มือนักศึกษา 2562