เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารแบบเบิกค่าสอน

2.แบบฟอร์มสอนชดเชย

3.เอกสารทางการเงิน

4.เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

6.การจัดการความรู้ (KM)

7.แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

8.แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

9.แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณ

10.แบบฟอร์มเสนอโครงการ

11.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

12.คู่มือนักศึกษา

13.เอกสารการเรียนการสอน

14.เอกสารประกอบการอบรมโครงการทุนส่งเสริมอาชีพวิจัยและการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

15.แบบฟอร์มศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

16.ขั้นตอนการยื่นเสนอร่างความตกลงร่วมมือทางวิชาการ