เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารแบบเบิกค่าสอน

2.แบบฟอร์มสอนชดเชย

3.เอกสารทางการเงิน

4.เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

5.แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

6.การจัดการความรู้ (KM)

7.แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

8.แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

9.แบบฟอร์มเสนอโครงการ

10.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

11.คู่มือนักศึกษา

12.แบบฟร์อมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

13.เอกสารการเรียนการสอน

14.เอกสารประกอบการอบรมโครงการทุนส่งเสริมอาชีพวิจัยและการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ