วิสัยทัศน์คณะ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

ปรัชญา (Philosophy)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ค่านิยมองค์กร (Core values)

 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 • ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 • โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 • สามัคคีและรักองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 • วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)
 • วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)
 • วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)
 • วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะแห่งการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
 2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
 4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
 5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ


ต้นไม้ประจำคณะ
: ต้นอินทนิลน้ำ

สีประจำคณะ  : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ใส่ความเห็น