วิสัยทัศน์คณะ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทางนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ในระดับประเทศและระดับสากล”

ปรัชญา (Philosophy)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ค่านิยมองค์กร (Core values)

 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 • ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 • โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 • สามัคคีและรักองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 • วัฒนธรรมมุ่งผลงาน
 • วัฒนธรรมความร่วมมือ
 • วัฒนธรรมสมรรถนะ
 • วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“องค์กรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร”

        A     Agriculture & Agro Industry

        G     Green Faculty

        R      Research & Innovations

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
 4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่
 5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ


ต้นไม้ประจำคณะ
: ต้นอินทนิลน้ำ

สีประจำคณะ  : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ใส่ความเห็น