วิสัยทัศน์ คณะ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร”

ปรัชญา (Philosophy)
“ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการมีความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

ปณิธาน (Determination)
“ มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพสู่อาชีพ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core values)
“ ร่วมกันสร้างชื่อเสียง  ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวพัฒนาเพื่อเป็นคณะชั้นนำอย่างมีคุณภาพ  สังคมให้ความเชื่อถือ ”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
“รักองค์กร  ทำงานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ”

อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
”เป็นคณะชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1.  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่ง

ให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสากล

2.  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้

4.  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

ต้นไม้ประจำคณะ : ต้นอินทนิลน้ำ

สีประจำคณะ  : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>