วิสัยทัศน์คณะ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

ปรัชญา (Philosophy)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ค่านิยมองค์กร (Core values)

  • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  • ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
  • โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ไม่เลือกปฏิบัติ
  • มุ่งภักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

  • วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)
  • วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)
  • วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)
  • วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ

ต้นไม้ประจำคณะ
: ต้นอินทนิลน้ำ

สีประจำคณะ  : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>