Tag Archive: การเขียนคู่มือทำผลงานและให้ความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

ก.พ.
04

การเขียนคู่มือทำผลงานและให้ความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เก …

Continue reading »