Tag Archive: ประสานความร่วมมือ State Polytechnic of Jember

ส.ค.
07

ประสานความร่วมมือ State Polytechnic of Jember, Indonesia

image010

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และคณาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย   Share