รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2559
แบบฟอร์มวิจัย
กันยายน 14, 2016
รายงานประจำปี
กันยายน 16, 2016

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล” ระหว่างวันที่ 12 – 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำดครงการ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล” ประกอบด้วยหัวข้ออบรม 5 หัวข้อ คือ

  1. วิธีการและเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
  2. ข้อควรระวังในการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานวิจัย
  3. จรรยาบรรณนักวิจัยและการใช้โปรแกรม Turn it in
  4. การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแข่งขัน
  5. สิทธิบัตรและอนุสิทบัตรงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าใจระบบกลไกการวิจัยและการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรในด้านการเขียน โครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้มากขึ้น รวมทั้งเกิดความเข้าใจระบบกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานวิจัยและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่และเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำไปประยุกต์หรือขยายผลในทางธุรกิจได้ ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสังคมต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เล่มโครงการพัฒนานักวิจัย งบประมาณ 2559 (วันที่ 12 13 ก ค.59) Opt (5.4 MiB, 561 downloads)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น