ทำเนียบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร
ดำรงตำแหน่ง กุมภาพันธ์ 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2554

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร
ดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2554- 7 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

02-592-1955 ต่อ 2024ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ดำรงตำแหน่ง 26 กุมภาพันธ์ 2558-ปัจจุบัน