ทำเนียบบุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

02-592-1955 ต่อ 2024


ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สารบรรณฝ่ายวิชาการและวิจัย

02-592-1955ต่อ2026


นางสาวภัทรวดี ตรีสุขี สารบรรณฝ่ายวิชาการและวิจัย

แผนกทะเบียนและวัดผล

02-592-1955 ต่อ 2026


นางสมพร ห่วงรักษ์
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนและวัดผล

แผนกหลักสูตร

02-592-1955 ต่อ 2026


นางสุวดี อิสรายุวพร
หัวหน้าแผนกหลักสูตรระดับปริญญาตรี

แผนกหลักสูตรและแผนกบัณฑิตศึกษา

02-592-1955 ต่อ 2026


นางสาวหฤทัย ตันกุละ
เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนกบัณฑิตศึกษา

แผนกบัณฑิตศึกษา

02-592-1955 ต่อ 2026


ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ หัวหน้าแผนกบัณฑิตศึกษา

แผนกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ

02-592-1955 ต่อ 2026


นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
หัวหน้าแผนกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ

แผนกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ

02-592-1955 ต่อ 2026


นางบุญสม สีดี เจ้าหน้าที่แผนกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถาน ประกอบการ

แผนกวิจัย

02-592-1955 ต่อ 2024


ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ หัวหน้าแผนกวิจัย

แผนกวิจัย

02-592-1955 ต่อ 2024


นางสาวพรทิพย์ ผึ้งแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนกวิจัย

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

02-592-1955 ต่อ 2024


ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

02-592-1955 ต่อ 2024


ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่การจัดการความรู้

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

02-592-1955 ต่อ 2024


นางกรุณา ตั้งฤทัยวรรณ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกบริการวิชาการ

02-592-1955 ต่อ 2024


ดร.พชรธร สิมกิ่ง
หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ

แผนกบริการวิชาการ

02-592-1955 ต่อ 2024


นางสาวกัลยกร เหล่าประเสริฐ เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและแผนกวิเทศสัมพันธ์

02-592-1955 ต่อ 2024


นายทองมี เหมาะสม เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีการศึกษา

แผนกวิเทศสัมพันธ์

02-592-1955 ต่อ 2024


ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์

แผนกวิเทศสัมพันธ์

02-592-1955 ต่อ 2069


ผศ.นลินรัตน์ แก้วศรีงาม
หัวหน้าแผนกห้องสมุด

แผนกห้องสมุด

02-592-1955 ต่อ 2069


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์วรรณ จุมจันทร์
เจ้าหน้าที่แผนกห้องสมุด

แผนกห้องสมุด

02-592-1955 ต่อ 2069


นางสาวอารีย์รัตน์ พันโท เจ้าหน้าที่แผนกห้องสมุด