วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”
ปรัชญา (Philosophy)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก
ค่านิยมองค์กร (Core values)
กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งภักดีต่อองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)
อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ

ต้นไม้ประจำคณะ : ต้นอินทนิลน้ำ

ต้นไม้ประจำคณะ : ต้นอินทนิลน้ำ

 

สีประจำคณะ  : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

สีประจำคณะ : สีเขียว สีขาว สีเหลือง