กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

แผนผังแสดงกลไกการบริหารงานวิจัย แหล่งทุนภายนอก/ทุนส่วนตัว/ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

แผนผังแสดงกลไกการบริหารงานวิจัย แหล่งทุนภายนอก/ทุนส่วนตัว/ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

  • งบประมาณแผ่นดิน
  • งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
  • งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

  • งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ ภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน

1. ขออนุมัติดาเนินโครงการวิจัย เอกสารที่ต้องยื่น

1.1 โครงการวิจัย (ตัวโครงการพร้อมลายเซ็น)

1.2 แบบ วจ.1 (จำนวน 3 ฉบับ)
– งบบุคลากร
– ค่าตอบแทนนักวิจัย (ต้องระบุจำนวนเงิน 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)
– ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (ต้องระบุวุฒิ, อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 1.25 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในหน่วยงาน)

1.3 สัญญารับทุนอุดหนุน (จำนวน 3 ฉบับ)

1.4 แผนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเขียน
– ให้เขียนเป็นงวดตามแบบ วจ.1
– แบ่งงวดเงิน 3 งวด (70%, 20%, 10%)

1.5 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.6 แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่ 1 (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ)

2. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 1 พร้อมขอใช้เงินงวดที่ 2 เอกสารที่ต้องยื่น

2.1 แบบชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 1 (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
2.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)
2.3 แบบขออนุมัติใช้เงินงวดที่ 2 (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

3. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 2 พร้อมขอใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย เอกสารที่ต้องยื่น

3.1 แบบชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 2 (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
3.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)
3.3 แบบขออนุมัติใช้เงินงวดที่ ก่อนสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

4. ชี้แจงการใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย พร้อมขอใช้เงินงวดสุดท้าย เอกสารที่ต้องยื่น

4.1 แบบชี้แจงการใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
4.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มเต็ม 7 เล่ม พร้อม CD จำนวน 2 แผ่น (สวพ. 5 เล่ม/คณะ 2 เล่ม)
4.3 แบบขออนุมัติใช้เงินงวดสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

5. ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย เอกสารที่ต้องยื่น

5.1 ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
5.2 สรุปผลการดำเนินการ
5.3 ส่งแบบ วจ.2
5.4 แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ (แบบ ป.1)
5.5 ผลงานในรูปแบบเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย เนื้อหาประมาณ 10 หน้ากระดาษ
5.6 CD ข้อมูล ผลงานเล่มสมบูรณ์ และผลงานสำหรับนำเสนอ (10 หน้า)