เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

สายตรงคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ โทร.081-937-8216

E-mail  rungsavan@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-592-1955 โทรสาร 0-2592-1956 ,02-592-1961

ติดต่อ เบอร์โทร/โทรสาร
สำนักงานคณบดี โทร.02-592-1956 โทรสาร 02-592-1956
ฝ่ายบริหารและวางแผน โทร.02-592-1961 โทรสาร 02-592-1961
ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร.0 2592 1943
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร.02-592-1953 โทรสาร 02-992-2483

 

เบอร์ติดต่อภายใน โทร 02-592-1955

ติดต่อ

เบอร์โทร

คณบดี

2036

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    

2032

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

2033

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

2038

หัวหน้าสำนักงานคณบดี     

2035

ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ

2029

หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน       

2060

การเงิน

2030

ยานพาหนะ

2031

ทรัพยากรบุคคล

2077

แผนงานและโครงการ

2028

อาคารสถานที่

2059

รักษาความปลอดภัย

2023,2016

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย        

2026

ทะเบียนและวัดผล

2026

วิเทศสัมพันธ์

2026

สหกิจศึกษา/ ฝึกงาน

2026

บัณฑิตศึกษา

2024

วิจัย/ บริการวิชาการ

2024

ประกันคุณภาพ

2024

ห้องสมุด

2069

หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา      

2038

กิจกรรม/ กีฬา/ วินัย

2038

ศิลปวัฒนธรรม

2038

แนะแนว

2038