มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 เมษายน 2562

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน            ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                      ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561  – 31 มีนาคม 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 เมษายน 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งประธานหลักสูตรและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

– แบบ ค. เน้นการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด  (เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติข้อ 1.5 )

หมายเหตุ สัดส่วนคะแนนต่างกัน

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสาร ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– ประธานหลักสูตร                             ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

พ.ย.
14

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562


TCAS62 รอบ 1
TCAS62 รอบ 2
TCAS62 รอบ 3
TCAS62 รอบ 4
TCAS62 รอบ 5
สรุปปฎิทินรับสมัครปี 2562
สอบตรง

ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

พ.ค.
17

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ1และรายงานขอจ้าง62

ราคากลาง

พ.ค.
17

อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning” วิทยากรให้ความรู้โดย ดร.นิพนธ์ บริเวธานนท์ และอาจารย์สิริกัญญา มณีนิล เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

       

Read the rest of this entry »

พ.ค.
16

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด

พ.ค.
13

หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

ต่อเนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารคณะ และผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ได้เข้าร่วมประชุม หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE) กับคุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร และทีมงาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2562
2562
2562_2.pdf
39.9 KB
76 Downloads
Details...

เม.ย.
25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ

ประกาศ
ประกาศ
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8.pdf
656.9 KB
46 Downloads
Details...

เม.ย.
23

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

22
22
22.pdf
1.5 MB
36 Downloads
Details...

เม.ย.
18

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด

มี.ค.
27

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

มี.ค.
25

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

62
62
62.pdf
120.4 KB
59 Downloads
Details...

Older posts «