ประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 มีนาคม 2013
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้าง
20 มีนาคม 2013