สาขาการผลิตพืช สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
9 เมษายน 2013
สืบสานสงกรานต์ไทย พุธที่ 10 เมษายน 2556
11 เมษายน 2013