โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
24 กรกฎาคม 2013
การประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD)
26 กรกฎาคม 2013