มอบทุนการศึกษา
18 ตุลาคม 2013
ดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
22 ตุลาคม 2013