พิธีเปิดกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 23
11 ธันวาคม 2013
พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 2/2556
12 ธันวาคม 2013