พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 2/2556
12 ธันวาคม 2013
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556
16 ธันวาคม 2013