มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้านหลักสูตรการสอนของสาขาวิชาต่างๆ
15 กรกฎาคม 2011
ประกาศทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 กรกฎาคม 2011