ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2014
ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มทร.
19 สิงหาคม 2014