ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มทร.
19 สิงหาคม 2014
กำหนดการกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
20 สิงหาคม 2014