จดหมายข่าวปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2557
3 ตุลาคม 2014
บรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย”
7 ตุลาคม 2014