บรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย”
7 ตุลาคม 2014
ฟาร์มสุกร
10 ตุลาคม 2014