ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด
16 ตุลาคม 2014
โครงการการจัดการองค์ความรู้ “ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 2
20 ตุลาคม 2014