ราชมงคลธัญบุรี ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด
10 พฤศจิกายน 2014
คณบดีให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจ
10 พฤศจิกายน 2014