ศึกษาเรื่องความต้านทานต่อโรคติดเชื้อ
9 มีนาคม 2015
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศึกษาดูงาน
12 มีนาคม 2015