เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ และเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
7 พฤษภาคม 2015
ผลการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
11 พฤษภาคม 2015