โครงการ“ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางด้านวิชาชีพ
19 พฤษภาคม 2015
รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
26 พฤษภาคม 2015