ประกาศ กำหนดการในการดำเนินการสรรหา และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
15 มิถุนายน 2015
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ โทอิค รอบที่ 2
19 มิถุนายน 2015