12 สิงหามหาราชินี
11 สิงหาคม 2015
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
11 สิงหาคม 2015