พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
11 สิงหาคม 2015
หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
13 สิงหาคม 2015