พิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
16 กันยายน 2015
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
18 กันยายน 2015